Inici Avís legal

Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquest és un lloc web que l’EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D ‘INICIATIVES MUNICIPALS, S.A. posa a disposició de la ciutadania i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació així com projectar i donar a conèixer l’entitat i la seva activitat.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de l’entitat o dels seus titulars legítims (empresa o organisme vinculat) o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Condicions d'accés

L'accés al web, així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

Per tenir accés a la carpeta de tràmits és necessari que la persona interessada disposi d'un certificat digital.

L’entitat no es fa càrrec de les irregularitats en els ordinadors personals dels usuaris.

Condicions d'ús

L’entitat es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web i a adoptar, si escau i sense previ avís, les mesures que consideri convenients, per prevenir aquestes activitats i conductes.

D'acord amb la normativa que regula els sistemes d’identificació i signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

Llengua del procediment

D'acord amb l’article 6 del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l'EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D ‘INICIATIVES MUNICIPALS, S.A., de data 5 de novembre de 2014, “els impresos s’han d’oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana.”

Responsabilitats de l'usuari

La persona usuària es compromet a:

  • Fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l’entitat.
  • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercers.
  • S'abstindrà de realitzar activitats adreçades a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o amb la intenció d'interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts; així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.
  • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los.
  • Informar immediatament a l’entitat en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital o de la clau d'accés.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. Confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l’entitat com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
  • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.
  • A l'accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'interès de l’entitat  és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi amb la finalitat per a la qual s'ha creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho; però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. L’entitat  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

 

L’entitat  es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

 

L’entitat no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l’entitat.

L’entitat no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L’entitat no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L’entitat no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web que, en tot cas, hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment als Diaris oficials com el BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’entitat no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

L’entitat no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions.

Condicions específiques d'accés i d'ús de les Xarxes Socials participatives de l’entitat

Les Xarxes Socials són un innovador i important mètode per a que els ciutadans i ciutadanes puguin expressar la seva opinió, compartir-la.

El seu us per part de l’entitat permet una millor comunicació amb els ciutadans i ciutadanes, ajuden a millorar la presa de decisions i demostren el seu compromís per a ser més transparent i per a una gestió més eficient.

L'ús d'aquestes Xarxes Socials de l’entitat, però, ha de ser respectuós amb les persones i amb les opinions d'altres usuaris i ha de respectar les lleis, normatives vigents i llibertats fonamentals. Així mateix s'ha de tenir especial cura amb el respecte i protecció de menors, persones desvalgudes, minories, tendències i creences.

L'accés al web i xarxes socials de l’entitat així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions d'ús dels webs i serveis de l’entitat.

L’entitat es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix aquestes condicions per tal de prevenir activitats i conductes incorrectes.

Tots els usuaris de la Xarxa poden fer ús dels entorns participatius, serveis i xarxes socials que l’entitat posa a la seva disposició.

Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i no atribuïbles a l’entitat.

Els usuaris, però, hauran de ser respectuosos amb les persones i amb les opinions d'altres usuaris i han de respectar les lleis, normatives vigents i llibertats fonamentals.

No es podran publicar comentaris que atemptin contra la protecció del menors o que suposin discriminació o desqualificació.

Els usuaris haurien de ser respectuosos amb els usos habituals de la xarxa, intentant ser concisos, no generar spam, no ser invasius, no repetir missatges i no utilitzar els espais per a altres finalitats que les previstes o consensuades pel conjunt d'usuaris.

No s'utilitzaran aquests espais públics per a fer publicitat interessada o particular.

No es farà censura prèvia de cap aportació que l'usuari pugui fer en aquests espais participatius de l’entitat en les xarxes socials. Però, en el cas que aquesta aportació no compleixi les condicions descrites en aquest document, l’entitat podrà procedir a eliminar-la.

L’entitat no es fa responsable de l'exactitud i actualització de la informació que provingui d'altres persones físiques o jurídiques que aparegui en aquests espais. Tampoc no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda.

Seguretat

L’entitat adverteix als usuaris que, en algunes ocasions, es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’entitat.

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’entitat, contacti amb el Servei d’assessorament a l’usuari, per verificar la seva autenticitat.

Quant a l’ús del certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin.

Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autenticació.

L'usuari autoritza a l'Ajuntament a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

Per a qualsevol consulta sobre els vostres drets us podeu adreçar a l'Agència catalana de protecció de dades.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol•licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

El responsable del tractament de les dades és l’EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D ‘INICIATIVES MUNICIPALS, S.A, amb CIF A43096163, i domicili Passatge Cobos, 4, Tarragona. (CP 43001).

Aquestes dades seran tractades de conformitat amb la regulació vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal.

Oficina d'Atenció

Passatge Cobos, 4

Tarragona

977 23 15 51

Horari d’atenció al client:

Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00h

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00h

Festius i tardes d'estiu tancat.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts. Únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en la legislació de Protecció de dades de caràcter personal.

 

L’entitat podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, us aconsellem que els consulteu amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la bústia de suggeriments o adreçar-vos a Mercats de Tarragona a l'adreça següent.

Passatge Cobos, 4

Tarragona

977 23 15 51

 

 

Mercats de Tarragona - Passatge Cobos 4 - Tarragona - Tel. 977 23 15 51

Desenvolupat per eCityclic
Seu Electrònica